Available courses

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการจัดทําเอกสารสํานักงาน การประกอบเอกสาร จดหมายเวียน เอกสารเผยแพร การสรางสูตรคํานวณในงานอาชีพ การจัดการรายการขอมูลในงานอาชีพ และการ เชื่อมโยงขอมูลในงานอาชีพกับอินเทอรเน็ต