รายวิชาที่มีอยู่

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ โปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ ที่นิยมใช้ในงานอาชีพ ประโยชน์ หลักการทำงานโดยทั่วไปของโปรแกรมสำเร็จรูป การประยุกต์ใช้ในงานอาชีพต่างๆ (โปรแกรมสำหรับงานพิมพ์ งานคำนวณ งานฐานข้อมูล งานนำเสนอ และหรืออื่น ๆ) การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพ 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานของสื่อสิ่งพิมพ์ กระบวนการพิมพ์ การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เทคนิคการใช้ภาพถ่ายในสื่อสิ่งพิมพ์ และการใช้โปรแกรมผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการจัดทําเอกสารสํานักงาน การประกอบเอกสาร จดหมายเวียน เอกสารเผยแพร การสรางสูตรคํานวณในงานอาชีพ การจัดการรายการขอมูลในงานอาชีพ และการ เชื่อมโยงขอมูลในงานอาชีพกับอินเทอรเน็ต

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ  (Information Technology for Works)
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและอุปกรณโทรคมนาคม ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและ สารสนเทศ การสืบคนขอมูลสารสนเทศ การจัดเก็บ คนคืน สงผานและจัดดําเนินการขอมูลสารสนเทศ การ ประยุกตใช โปรแกรมสําเร็จรูปในการนําเสนอและสื่อสารขอมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ

การออกแบบและพัฒนาเวบไซต์ (Website Design and Development)
ศึกษา และปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการออกแบบเว็บไซต์ในงานธุรกิจ การใช้สีการใชตัวอักษรการใช้ รูปภาพ การออกแบบกราฟกและภาพเคลื่อนไหวสำหรับเว็บไซต์ระบบนําทางเว็บ (Navigation) ส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface) แม่แบบเอกสารเว็บ สร้างเว็บไซต์กรณีศีกษา