รายวิชาที่มีอยู่

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการจัดทําเอกสารสํานักงาน การประกอบเอกสาร จดหมายเวียน เอกสารเผยแพร การสรางสูตรคํานวณในงานอาชีพ การจัดการรายการขอมูลในงานอาชีพ และการ เชื่อมโยงขอมูลในงานอาชีพกับอินเทอรเน็ต

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ  (Information Technology for Works)
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและอุปกรณโทรคมนาคม ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและ สารสนเทศ การสืบคนขอมูลสารสนเทศ การจัดเก็บ คนคืน สงผานและจัดดําเนินการขอมูลสารสนเทศ การ ประยุกตใช โปรแกรมสําเร็จรูปในการนําเสนอและสื่อสารขอมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ

2000-1501 หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-2 (Civil Duties and Morals)
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรม สิทธิหน้าที่พลเมืองดี และหลักธรรมหรือคําสอนของศาสนา
2. ประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามบรรทัดฐานทางสังคม ค่านิยมพื้นฐานและระบอบประชาธิปไตย            อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
3. ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักจริยธรรม วัฒนธรรมและหลักธรรมหรือคําสอนของศาสนาที่ตนนับถือ
4. วิเคราะห์สภาพปัญหาในสังคมและแนวทางแก้ไขตามศักยภาพของตน
5. น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับความสําคัญของสถาบันทางสังคม บรรทัดฐานทางสังคม วัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ปัญหาในสังคม สิทธิหน้าที่ของพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข            การดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักธรรมหรือคําสอนของศาสนาที่ตนนับถือ