รายวิชาที่มีอยู่

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการจัดทําเอกสารสํานักงาน การประกอบเอกสาร จดหมายเวียน เอกสารเผยแพร การสรางสูตรคํานวณในงานอาชีพ การจัดการรายการขอมูลในงานอาชีพ และการ เชื่อมโยงขอมูลในงานอาชีพกับอินเทอรเน็ต

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ  (Information Technology for Works)
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและอุปกรณโทรคมนาคม ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและ สารสนเทศ การสืบคนขอมูลสารสนเทศ การจัดเก็บ คนคืน สงผานและจัดดําเนินการขอมูลสารสนเทศ การ ประยุกตใช โปรแกรมสําเร็จรูปในการนําเสนอและสื่อสารขอมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้พื้นฐาน ความหมาย องค์ประกอบ การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง (Internet of Think) เทคโนโลยีที่ใช้ในการทำธุรกรรมโดยไม่ต้องผ่าน บุคคลที่สาม (Block Chain) ธุรกรรมการเงินดิจิทัล (Fintech) ระบบเงินดิจิทัล สกุลเงินดิจิทัล หรือ คริปโท เคอร์เรนซี (CryptoCurrency) การทำธุรกิจดิจิทัลบนสื่อสังคมออนไลน์ กรณีศึกษาเทคโนโลยีดิจิทัลเชื่อมโยง อาชีพ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในอาชีพของการเป็นพลเมืองยุคดิจิทัล

2000-1501 หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-2 (Civil Duties and Morals)
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรม สิทธิหน้าที่พลเมืองดี และหลักธรรมหรือคําสอนของศาสนา
2. ประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามบรรทัดฐานทางสังคม ค่านิยมพื้นฐานและระบอบประชาธิปไตย            อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
3. ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักจริยธรรม วัฒนธรรมและหลักธรรมหรือคําสอนของศาสนาที่ตนนับถือ
4. วิเคราะห์สภาพปัญหาในสังคมและแนวทางแก้ไขตามศักยภาพของตน
5. น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับความสําคัญของสถาบันทางสังคม บรรทัดฐานทางสังคม วัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ปัญหาในสังคม สิทธิหน้าที่ของพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข            การดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักธรรมหรือคําสอนของศาสนาที่ตนนับถือ