รายวิชาที่มีอยู่

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโปรแกรมสำเร็จรูปหรือโปรแกรมภาษาเพื่อจัดทำเว็บเพจในการติดตั้งร้านค้าและการวางแผนการทำการค้าบนอินเทอร์เน็ตการค้นหาข้อมูลการเผยแพร่ข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ธุรกิจการค้าการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์อิเล็กทอนิกส์จรรยาบรรณสำหรับการทำธุรกิจบนอินเทอร์เน็ต

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สังคมออนไลน์(Social Network) การใช้อินเตอร์เน็ตในงานธุรกิจ การค้นหาข้อมูลด้วย Search Engine การรับ-ส่งข้อมูลบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและการใช้บริการที่มีอยู่ในสังคมออนไลน์ โปรแกรมจัดการสารสนเทศส่วนบุคคล(Personal Information Manger) การเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การป้องกันและกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้อินเตอร์เน็ต พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานของสื่อสิ่งพิมพ์ กระบวนการพิมพ์ การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เทคนิคการใช้ภาพถ่ายในสื่อสิ่งพิมพ์ และการใช้โปรแกรมผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ  (Information Technology for Works)
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและอุปกรณโทรคมนาคม ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและ สารสนเทศ การสืบคนขอมูลสารสนเทศ การจัดเก็บ คนคืน สงผานและจัดดําเนินการขอมูลสารสนเทศ การ ประยุกตใช โปรแกรมสําเร็จรูปในการนําเสนอและสื่อสารขอมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ

การออกแบบและพัฒนาเวบไซต์ (Website Design and Development)
ศึกษา และปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการออกแบบเว็บไซต์ในงานธุรกิจ การใช้สีการใชตัวอักษรการใช้ รูปภาพ การออกแบบกราฟกและภาพเคลื่อนไหวสำหรับเว็บไซต์ระบบนําทางเว็บ (Navigation) ส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface) แม่แบบเอกสารเว็บ สร้างเว็บไซต์กรณีศีกษา