รายวิชาที่มีอยู่

การใช้งานบทเรียนออนไลน์เบื้องต้น

ศึกษาลักษณะ ส่วนประกอบ และวิธีการของระบบสารสนเทศทางการบัญชี หลักการจัดทาเอกสารของธุรกิจ หลักการวิเคราะห์และออกแบบ ระบบสารสนเทศทางการบัญชี วงจรธุรกิจขั้นพื้นฐาน ระบบย่อยของระบบสารสนเทศทางการบัญชี เกี่ยวกับวงจรรายได้ วงจรรายจ่าย วงจรการผลิต วงจรระบบการเงิน รายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน ทางเดินเอกสาร และสารสนเทศทางการบัญชีที่เกี่ยวข้อง

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สังคมออนไลน์(Social Network) การใช้อินเตอร์เน็ตในงานธุรกิจ การค้นหาข้อมูลด้วย Search Engine การรับ-ส่งข้อมูลบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและการใช้บริการที่มีอยู่ในสังคมออนไลน์ โปรแกรมจัดการสารสนเทศส่วนบุคคล(Personal Information Manger) การเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การป้องกันและกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้อินเตอร์เน็ต พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานของสื่อสิ่งพิมพ์ กระบวนการพิมพ์ การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เทคนิคการใช้ภาพถ่ายในสื่อสิ่งพิมพ์ และการใช้โปรแกรมผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ  (Information Technology for Works)
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและอุปกรณโทรคมนาคม ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและ สารสนเทศ การสืบคนขอมูลสารสนเทศ การจัดเก็บ คนคืน สงผานและจัดดําเนินการขอมูลสารสนเทศ การ ประยุกตใช โปรแกรมสําเร็จรูปในการนําเสนอและสื่อสารขอมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการจัดทําเอกสารสํานักงาน การประกอบเอกสาร จดหมายเวียน เอกสารเผยแพร การสรางสูตรคํานวณในงานอาชีพ การจัดการรายการขอมูลในงานอาชีพ และการ เชื่อมโยงขอมูลในงานอาชีพกับอินเทอรเน็ต

2000-1501 หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-2 (Civil Duties and Morals)
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรม สิทธิหน้าที่พลเมืองดี และหลักธรรมหรือคําสอนของศาสนา
2. ประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามบรรทัดฐานทางสังคม ค่านิยมพื้นฐานและระบอบประชาธิปไตย            อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
3. ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักจริยธรรม วัฒนธรรมและหลักธรรมหรือคําสอนของศาสนาที่ตนนับถือ
4. วิเคราะห์สภาพปัญหาในสังคมและแนวทางแก้ไขตามศักยภาพของตน
5. น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับความสําคัญของสถาบันทางสังคม บรรทัดฐานทางสังคม วัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ปัญหาในสังคม สิทธิหน้าที่ของพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข            การดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักธรรมหรือคําสอนของศาสนาที่ตนนับถือ